Ga naar de inhoud
Besykadres
Op ofspraak tot 20.00 uur
vrijdag tot 13.00 uur
Op ofspraak tot 13.00 uur
Besykadres
Berikber fan 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur

Ik sykje wat oars

Offal

Offalkalinder, opheljen en fuortbringen fan ôffal en oanfreegjen kontener

Fergunningen en belestingen

Saken dêr’t jo tastimming foar nedich hawwe of dy’t jo melde moatte

Bestjoer en organisaasje

Gemeenteried, kolleezje, wurkje by Waadhoeke en it meitsjen fan beswier

Paspoart, rydbewiis en úttreksels

Oanfreegjen identiteitsbewizen, úttreksels en oare offisjele dokuminten

Bouwen en wenjen

Bestimmingsplannen, ferhúzjen, (fer)bouwen, wolstân en it keapjen fan in grienstrook

Berte, houlik en ferstjerren

Oanjefte dwaan fan in berte, trouwe (op lokaasje) en oanjefte fan in ferstjerren

Soarch, wurk en jeugd

WMO-foarsjenningen, gebietsteam en handicapteparkearplak

Referendum

Woensdag 21 maart is er een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Uw Reactie