Ga naar de inhoud

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Kunt u zich niet vinden in het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u een beroepschrift indienen.

Kosten

U moet griffierecht betalen als u een beroepschrift indient. Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank Noord-Nederland.

Handig om te weten

In het ontwerpbesluit staat wie een zienswijze kan indienen. Ook staat daarin wanneer de zienswijze ingestuurd moet zijn. Meestal kan iedereen een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Vaak is dit een periode van 6 weken. De gemeente betrekt de tijdig ingediende zienswijzen bij het besluit. De gemeente kan het besluit dus aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt bezwaar maken tegen een besluit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Het besluit wordt bekendgemaakt door een brief te sturen aan de aanvrager of door een publicatie te plaatsen op de website van de gemeente.

U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen (de afwijzing van) een omgevingsvergunning, een subsidiebesluit, een handhavingsbesluit, of een APV-vergunning/-ontheffing.

In uw bezwaarschrift moeten de volgende punten staan:

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Uw handtekening
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient
  • De reden waarom u bezwaar indient
  • Stuur een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt

Behandeling bezwaar

De adviescommissie bezwaarschriften nodigt u en eventueel andere belanghebbenden uit om de zaak tijdens een hoorzitting toe te lichten. Het dossier ligt gedurende één week voorafgaand aan die hoorzitting voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. De commissie is onafhankelijk.

De hoorzitting

U kunt tijdens de hoorzitting uw bezwaar toelichten. Bijna altijd is er dan ook een ambtenaar die het besluit van de gemeente toelicht. Ook reageert de ambtenaar op wat u vertelt. De adviescommissie krijgt zo alle informatie om een advies over uw bezwaarschrift te kunnen geven.

Het advies

De adviescommissie stuurt het advies over uw bezwaar naar het college, de burgemeester of de gemeenteraad. Zij nemen dan een beslissing. U krijgt daarna een kopie van het verslag van de hoorzitting en het advies, samen met de beslissing op het bezwaar.

Hoe dient u een beroepschrift in?

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk beroep instellen bij: Rechtbank Noord-Nederland.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale loket Rechtspraak (met uw DigiD) of u kunt het beroepschrift opsturen naar Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 150, 9700 AD  Groningen.

In uw beroepschrift moeten de volgende punten staan:

  • De datum waarop u het beroepschrift schrijft, en uw handtekening
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient
  • De reden waarom u beroep indient
  • Stuur een kopie mee van het besluit waartegen u beroep indient
Uw Reactie