Ga naar de inhoud

Kernen en inwoners

De voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel zijn per 1 januari 2018 gefuseerd tot een nieuwe gemeente: Waadhoeke.

Kernen Waadhoeke

Waadhoeke telt 46.104 inwoners, verspreid over 41 kernen. De kernen met het aantal inwoners (per 1 januari 2018) vindt u hieronder in een overzichtelijke tabel.

Woonplaats Inwoners
Achlum 594
Baajum 114
Berltsum 2.522
Bitgum 792
Bitgummole 926
Blessum 81
Boer 44
Boksum 405
Deinum 998
Dongjum 360
Dronryp 3.235
Firdgum 69
Franeker 12.769
Herbaijum 254
Hitzum 222
Ingelum 381
Klooster Lidlum 41
Marsum 1.047
Menaam 2.634
Minnertsga 1.729
Nij Altoenae 318
Oosterbierum 530
Oudebildtzijl 968
Peins 253
Pietersbierum 147
Ried 463
Schalsum 134
Sexbierum 1.723
Skingen 114
Slappeterp 86
Spannum 268
St.-Annaparochie 4.870
St.-Jacobiparochie 1.715
Tzum 1.100
Tzummarum 1.376
Vrouwenparochie 714
Westhoek 251
Wier 193
Winsum 1.028
Wjelsryp 449
Zweins 122
Totaal 46.039

Handig om te weten

Meer informatie over onze gemeente vindt u in onze Atlas. Deze Atlas is te vinden op de website van Partoer. Samen met de gemeente Waadhoeke heeft Partoer de Atlas ontwikkeld.

Uw Reactie