Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Kernen en inwoners

De voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel zijn per 1 januari 2018 gefuseerd tot een nieuwe gemeente: Waadhoeke.

Kernen Waadhoeke

Waadhoeke telt 46.039 inwoners, verspreid over 41 kernen. De kernen met het aantal inwoners (per 1 januari 2019) vindt u hieronder in een overzichtelijke tabel.

Woonplaats Inwoners
Achlum 595
Baajum 114
Berltsum 2.522
Bitgum 793
Bitgummole 925
Blessum 81
Boer 44
Boksum 405
Deinum 991
Dongjum 361
Dronryp 3.238
Firdgum 69
Franeker 12.771
Herbaijum 250
Hitzum 222
Ingelum 381
Klooster Lidlum 41
Marsum 1.049
Menaam 2.638
Minnertsga 1.728
Nij Altoenae 318
Oosterbierum 530
Oudebildtzijl 969
Peins 253
Pietersbierum 147
Ried 464
Schalsum 134
Sexbierum 1.715
Skingen 114
Slappeterp 86
Spannum 268
St.-Annaparochie 4.870
St.-Jacobiparochie 1.717
Tzum 1.100
Tzummarum 1.379
Vrouwenparochie 713
Westhoek 252
Wier 193
Winsum 1.028
Wjelsryp 449
Zweins 122
Totaal 46.039
Uw Reactie