Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Voor ondernemers

Extra maatregelen voor lokale ondernemers, stichtingen en verenigingen

Naast de diverse maatregelen van het kabinet neemt de gemeente Waadhoeke extra maatregelen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen in de gemeente. Voor vragen hebben wij een speciaal loket ingericht: maatregelencorona@waadhoeke.nl.

TOZO-regeling (Bbz)

De Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân zorgt namens gemeente Waadhoeke voor bijstandsuitkeringen voor inwoners van Noordwest-Friesland. Voor bijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) heeft de Dienst SoZaWe Noardwest-Fryslân een overeenkomst met Bureau Zelfstandigen Fryslân. Het aanvragen van een TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), doet u via de website van Bureau Zelfstandigen Fryslân. Zij zijn niet direct telefonisch bereikbaar.

Ook directeur-grootaandeelhouders kunnen gebruik maken van de TOZO-regeling, mits er sprake is van volledige zeggenschap (meer dan 50%) en het dragen van de financiële risico’s. De directeur-grootaandeelhouder moet ook kunnen verklaren dat zijn of haar bv nu geen salaris kan uitbetalen en deze betalingen ook stop heeft gezet.

Regelingen voor ondernemers

 • Reclamebelasting: Het opleggen van de aanslag van de reclamebelasting is verschoven naar september 2020. De hoogte van de reclamebelasting bepalen we in overleg met de uitvoerende ondernemersverenigingen. 
 • Gemeentelijke belastingen: Voor de aanslagen van de gemeentelijke belastingen 2020 (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) verlenen we voor getroffen ondernemers uitstel van betaling. Maakt u gebruik van automatische incasso, dan kunnen de incassotermijnen worden opgeschort. Vanaf eind juli 2020 tot en met eind februari 2021 incasseert de gemeente de aanslag dan in acht termijnen. Maakt u geen gebruik van automatische incasso, dan moet de aanslag voor 31 december 2020 betaald zijn. 
  • Voor een grote groep ondernemers met een bedrijfspand gaan we dit automatisch regelen. Deze ondernemers ontvangen vóór 3 april 2020 een brief van de gemeente. Hebt u op 3 april 2020 geen brief van ons ontvangen, maar heeft u door de maatregelen rondom het coronavirus wel betalingsproblemen? Mail dan een gemotiveerd verzoek tot uitstel van betaling naar maatregelencorona@waadhoeke.nl onder vermelding van uw aanslagnummer. 
 • Betalingsachterstanden: Alle invorderingsmaatregelen op betalingsachterstanden van ondernemers zijn opgeschort tot 31 juli 2020. 
 • Vergunningsaanvragen: De gemeente spant zich maximaal in om de dienstverlening op het huidige niveau te houden. Vergunningen verlenen we binnen de wettelijke termijnen.
 • Bedrijfskavels: Hebt u als ondernemer een optie op een bedrijfskavel, dan kunt u in overleg met de gemeente deze optie verlengen.
 • Liggeld: Het wintertarief voor ondernemers die charterschepen hebben aangemeerd in Franeker is vooralsnog verlengd met een maand (tot 1 mei 2020).
 • Marktgelden/standplaatsen: Standplaatshouders die een vergunning hebben op reguliere markten of bij een evenement en tijdelijk geen gebruik kunnen maken van deze vergunning, kunnen een verzoek indienen via maatregelencorona@waadhoeke.nl voor gedeeltelijke kwijtschelding van de huur. 
 • Ondernemers kunnen vanaf vrijdag 3 april de MKB-Voucherregeling ook gebruiken voor het om- of bijscholen van personeel. De laagdrempelige MKB-Voucherregeling is een tegemoetkoming in kosten voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR (personeelszaken). Ondernemers kunnen tot 50% van de kosten van een externe expert of opleiding vergoed krijgen. De regeling wordt verruimd. De voucherregeling wordt uitgevoerd door het SNN.

Regelingen voor stichtingen en verenigingen

 • Leges evenementen: Reeds betaalde leges voor evenementen die door het coronavirus zijn geannuleerd worden terugbetaald. De gemeente neemt contact op met de aanvrager van zowel de verleende als de onlangs ingediende vergunningen. 
 • Verleende subsidies: Initiatiefnemers van activiteiten en/of evenementen waarvoor al subsidie is verleend, maar die zijn geannuleerd vanwege het coronavirus, gaat de gemeente benaderen. Per situatie bekijken we of terugbetaling van subsidie aan de orde is. Zijn er bijvoorbeeld al kosten gemaakt, dan wordt daar rekening mee gehouden.

Maatwerk

De gemeente neemt een groot aantal extra maatregelen voor de ondernemers, stichtingen en verenigingen. Naast al deze maatregelen realiseren we ons dat er specifieke maatregelen zijn die wellicht vragen om maatwerk. Hebt u zo’n verzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar maatregelencorona@waadhoeke.nl.

Meer informatie

 • Hebt u nog vragen die hier nog niet worden beantwoord? Stuur een e-mail naar maatregelencorona@waadhoeke.nl
 • Bent u horecaondernemer? Kijk op de website van Koninklijke Horeca Nederland welke benodigde maatregelen u moet treffen.
 • Bent u recreatieondernemer? Kijk op de website van HISWA-RECRON voor meer informatie. HISWA-RECRON is de ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie.
 • Op de site van YnBusiness staan zowel landelijke als provinciale/gemeentelijke regelingen op een rij. Ynbusiness ondersteunt ondernemers bij (de groei van) hun bedrijf.
 • De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket geopend. Ondernemers kunnen hier terecht met alle vragen over het effect van het coronavirus op hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of overige regelingen. Ook is er is speciaal telefoonnummer geopend: 0800-2117. Dit is een gratis nummer en te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Uw Reactie