Corona en ondernemers

Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen raken veel ondernemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. Op deze pagina leest u welke regeleningen er voor bedrijven gelden.

Overzicht alle regelingen

  • Het kabinet heeft al verschillende maatregelen genomen om ondernemers tegemoet te komen. De KVK heeft een speciaal loket ingericht met alle landelijke regelingen, veel informatie en antwoorden op vragen.
  • Ook gemeente Waadhoeke heeft maatregelen getroffen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen in de gemeente. Voor vragen of maatwerk hebben wij een speciaal loket ingericht. Stel je vraag aan maatregelencorona@waadhoeke.nl.
  • Heeft u andere vragen over de impact van Corona op uw bedrijf? Kijk dan op website van Ynbusiness. Zij kunnen u wellicht verder helpen.

TOZO-regeling

  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.
  • De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers.
  • Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
  • Bureau Zelfstandigen Fryslân voert namens Waadhoeke de TOZO-regeling uit.
  • Voor TOZO-2 kunnen geen aanvragen meer ingediend worden.
  • TOZO-3 gaat per 1 oktober in.
  • Meer informatie en het aanvragen van de regeling vindt u op de website van Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Regelingen voor ondernemers

Reclamebelasting

De gemeenteraad van Waadhoeke heeft op 2 juli 2020 besloten dit jaar geen aanslagen reclamebelasting op te leggen. Door de uitbraak van het coronavirus zijn veel activiteiten en evenementen afgelast. Ondernemers hebben dus niet kunnen profiteren van promotieactiviteiten en evenementen. Door het niet heffen van reclamebelasting worden enigszins de lasten van ondernemers verlicht. 

Gemeentelijke belastingen

Voor de aanslagen van de gemeentelijke belastingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) kunnen we voor getroffen ondernemers uitstel van betaling verlenen. Maakt u gebruik van automatische incasso, dan kunnen de incassotermijnen worden opgeschort. Maakt u geen gebruik van automatische incasso, dan kunt u met ons een betalingsregeling afspreken.

Heeft u door de maatregelen rondom het coronavirus betalingsproblemen? Mail dan een gemotiveerd verzoek tot uitstel van betaling naar maatregelencorona@waadhoeke.nl onder vermelding van uw aanslagnummer.

Vergunningsaanvragen

De gemeente spant zich maximaal in om de dienstverlening op het huidige niveau te houden. Vergunningen verlenen we binnen de wettelijke termijnen.

Marktgelden/standplaatsen

Standplaatshouders die een vergunning hebben op reguliere markten of bij een evenement en tijdelijk geen gebruik kunnen maken van deze vergunning, kunnen een verzoek indienen via maatregelencorona@waadhoeke.nl voor gedeeltelijke kwijtschelding van de huur.

Regelingen voor stichtingen en verenigingen

Verleende subsidies

Initiatiefnemers van activiteiten en/of evenementen waarvoor al subsidie is verleend, maar die zijn geannuleerd vanwege het coronavirus, gaat de gemeente benaderen. Per situatie bekijken we of terugbetaling van subsidie aan de orde is. Zijn er bijvoorbeeld al kosten gemaakt, dan wordt daar rekening mee gehouden.