Corona en ondernemers

Het kabinet heeft al verschillende maatregelen genomen om ondernemers tegemoet te komen. Ook gemeente Waadhoeke treft maatregelen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen in de gemeente. Voor vragen of maatwerk hebben wij een speciaal loket ingericht: maatregelencorona@waadhoeke.nl.

Overzicht alle regelingen

De website van Ynbusiness heeft een overzicht van alle coronaregelingen voor ondernemers. De regelingen zijn verdeeld in landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen en of het voor MKB of ZZP’ers is bedoeld.

TOZO-regeling (Bbz)

De Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân zorgt namens gemeente Waadhoeke voor bijstandsuitkeringen voor inwoners van Noordwest-Friesland. Voor bijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) heeft de Dienst SoZaWe Noardwest-Fryslân een overeenkomst met Bureau Zelfstandigen Fryslân. Het aanvragen van een TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), doet u via de website van Bureau Zelfstandigen Fryslân. Zij zijn niet direct telefonisch bereikbaar.

Ook directeur-grootaandeelhouders kunnen gebruik maken van de TOZO-regeling, mits er sprake is van volledige zeggenschap (meer dan 50%) en het dragen van de financiële risico’s. De directeur-grootaandeelhouder moet ook kunnen verklaren dat zijn of haar bv nu geen salaris kan uitbetalen en deze betalingen ook stop heeft gezet.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is meestal niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar maatregelencorona@waadhoeke.nl

Regelingen voor ondernemers

Reclamebelasting

Het opleggen van de aanslag van de reclamebelasting is verschoven naar september 2020. De hoogte van de reclamebelasting bepalen we in overleg met de uitvoerende ondernemersverenigingen. 

Gemeentelijke belastingen

Voor de aanslagen van de gemeentelijke belastingen 2020 (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) verlenen we voor getroffen ondernemers uitstel van betaling. Maakt u gebruik van automatische incasso, dan kunnen de incassotermijnen worden opgeschort. Vanaf eind juli 2020 tot en met eind februari 2021 incasseert de gemeente de aanslag dan in acht termijnen. Maakt u geen gebruik van automatische incasso, dan moet de aanslag voor 31 december 2020 betaald zijn.

Voor een grote groep ondernemers met een bedrijfspand gaan we dit automatisch regelen. Deze ondernemers ontvangen vóór 3 april 2020 een brief van de gemeente. Heeft u op 3 april 2020 geen brief van ons ontvangen, maar heeft u door de maatregelen rondom het coronavirus wel betalingsproblemen? Mail dan een gemotiveerd verzoek tot uitstel van betaling naar maatregelencorona@waadhoeke.nl onder vermelding van uw aanslagnummer.

Betalingsachterstanden

Alle invorderingsmaatregelen op betalingsachterstanden van ondernemers zijn opgeschort tot 31 juli 2020.

Vergunningsaanvragen

De gemeente spant zich maximaal in om de dienstverlening op het huidige niveau te houden. Vergunningen verlenen we binnen de wettelijke termijnen.

Marktgelden/standplaatsen

Standplaatshouders die een vergunning hebben op reguliere markten of bij een evenement en tijdelijk geen gebruik kunnen maken van deze vergunning, kunnen een verzoek indienen via maatregelencorona@waadhoeke.nl voor gedeeltelijke kwijtschelding van de huur.

Regelingen voor stichtingen en verenigingen

Gemeentelijke belastingen

Stichtingen en verenigingen kunnen uitstel krijgen van het betalen van de gemeentelijke belastingen 2020 (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). U kunt uitstel aanvragen door een gemotiveerd verzoek te sturen naar maatregelencorona@waadhoeke.nl.

Leges evenementen

Reeds betaalde leges voor evenementen die door het coronavirus zijn geannuleerd worden terugbetaald. De gemeente neemt contact op met de aanvrager van zowel de verleende als de onlangs ingediende vergunningen.

Verleende subsidies

Initiatiefnemers van activiteiten en/of evenementen waarvoor al subsidie is verleend, maar die zijn geannuleerd vanwege het coronavirus, gaat de gemeente benaderen. Per situatie bekijken we of terugbetaling van subsidie aan de orde is. Zijn er bijvoorbeeld al kosten gemaakt, dan wordt daar rekening mee gehouden.