Identiteitskaart

Freegje jo identiteitskaart oan. Meitsje in ôfspraak en nei 5 wurkdagen leit jo ID-kaart klear. In ID-kaart kostet € 64,00 foar folwoeksenen. Mei in ID-kaart reizgje jo benammen binnen Europa.

Identiteitskaart Kosten Jildigens
18 jier en âlder € 64,00 10 jier
Jonger as 18 jier € 32,90 5 jier
Haastoanfraach € 50,90 extra  

Binne jo 12 jier of âlder?

  • Alle paspoarten en ID-kaarten dy't jo hawwe, ek as se ferrûn binne.
  • Hawwe jo jo identiteitskaart ferlern? Of is it stellen? By stellerij of ferlies moatte jo oanjefte dwaan. Dat is mooglik by de gemeente. Wy sille dan foar jo in "Ferklearring fan Missing" opstelle.
  • Pasfoto dy't foldocht oan de easken. Nij yn 2020: de foto mei net âlder syn dan seis moannen op it momint fan de oanfraach.
  • Kontant jild of pinpas.

Binne jo jonger as 12 jier?

Nim dan ek mei:

  • Ynfolle en ûndertekene tastimmingsformulier fan beide âlden of fersoargers.
  • Orizjineel  paspoart, identiteitskaart of rydbewiis fan beide âlden of fersoargers.

Flotter ID-kaart ûntfange

De oanfraach fan in ID-kaart duorret fiif wurkdagen. Hawwe jo flotter in ID-kaart nedich? Freegje oan de baly om in haastoanfraach. Jo krije dan binnen twa wurkdagen in nije ID-kaart. Hjiroan syn wol ekstra kosten ferbûn. 

Lannen

Mei de ID-kaart reizgje jo nei de neikommende lannen.

Mei bern ûnderweis

Jo bern hat in eigen ID-kaart of identiteitsbewiis nedich om nei it bûtenlân te reizgjen. Jo en jo bern freegje de ID-kaart tegearre oan.

Reizgje jo mei in bern nei it bûtenlân? Download de nedige formulieren foar it reizgjen mei minderjierrigen.